Leveransvillkor

1. Definitioner
1,1 "Säljaren" avses J & A (International) Limited och dess tillhörande divisioner.
1,2 "Köparen" avses den person, företag eller juridisk person eller annan juridisk person som kontrakteras av säljaren antingen som ombud eller inte och om upphandlande som ombud då agenten skall anses omfatta principen om sådant.
1,3 "De varor" avses alla objekt som säljs av Säljaren i enlighet med avtal med köparen.
1,4 "Avtalet" avser avtalet om köp och försäljning av varor (inklusive terminskontrakt för en överenskommen kvantitet till ett överenskommet pris).
2. Grund för försäljning
2.1Säljaren skall sälja och Köparen skall köpa varorna i enlighet med någon skriftlig offert av säljaren, som accepteras av köparen under förutsättning att dessa villkor, som skall gälla för avtalet med uteslutande av alla andra villkor och förutsättningar som omfattas av som en sådan offert accepteras eller avsetts att bli accepterad.
2,2 Ingen ändring av dessa villkor ska vara bindandeom inte avtalas skriftligt mellan bemyndigade företrädare för köparen och säljaren.
3. Priset på varor
3,1 Priset på varorna skall vara det offererade priset eller om inget pris har offererats (eller det offererade priset inte längre är giltig) det pris som anges i Säljarens aktuella prislista vid tidpunkten för mottagandet av ordern om inte uttryckligen annat avtalats skriftligen av säljaren.
3.2 Alla beställningar är föremål för transportavgifter enligt Säljarens nuvarande prislista om inte annat avtalas skriftligensom motsäger detta.
3,3 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra sin nuvarande prislista när som helst utan föregående meddelande.
3.4 Alla priser (inklusive kostnaden för frakt) är föremål för mervärdesskatt enligt vad  som gällde vid tidpunkten för faktureringen som omfattas av bestämmelserna i punkt 10,2 nedan.
3,5 Alla angivna priser gäller endast i 30 dagar, eller tills tidigare om annat godtagits av Köparen, varefter  kan ändras av Säljaren utan att meddela Köparen.
3,6 Säljaren förbehåller sig rätten att ta betalt för allt utfört förarbete, inklusive designkostnader, korrekturer, prover och mönsterkort för broderier som produceras på Köparens begäran. Om ingen kostnad har avtalats då dessa kommer att vara värdet av arbete som utförs och material levereras.
4. Betalning
4,1 Betalning sker i förväg av bearbetning av en order. För kreditkonton skall fakturor förfalla till betalning per 30 dagar från fakturadatum om inget annat överenskommits skriftligen av Säljaren.
4,2 Säljaren förbehåller sig rätten att debitera ränta på försenade betalningar med en räntesats  på 5% över basräntan från tid till tid Barclays Bank plc från den angivna betalningsdagen tills betalning har erlagtst i sin helhet.
5 Transport
5.1 Alla varor somlevereras av Säljaren till Köparen vare sig direkt eller till en tredje part ska vara föremål för transport avgifter om inget annat överenskommits skriftligen av Säljaren.
5.2 Alla produkter som levereras av Säljaren skall säljas DAP till utlämningsställe i enlighet med Incoterms 2010, och därmed Distributören skall utöver priset, vara ansvarig för att ordna och betala alla kostnader för transport, andra formaliteter och avgifter från den tid då produkter görs tillgängliga på angiven destinationsort.
6. Äganderätt av varorna
6,1 Ansvar för Varorna övergår till Köparen omedelbart vid leverans av varorna till Köparen ellervid hämtning av varor av Köparen eller dess ombud;
6,2 tills säljaren har erhållit betalning av alla belopp från Köparen till Säljaren på något vis: -
6.2.1 titeln i varan skall förbli i Säljaren och Köparen skall hålla dem Säljarens depositarie och förvaltarskap medel;
6.2.2 Köparen skall hålla Varorna riktigt inhyst och skyddas och i gott och omfattande skick och skall förvara dem separat och på ett sådant sätt att de lätt kan identifieras som Säljarens egendom. Köparen skall säkerställa att varorna hålls fri från avgift eller belastning;
6.2.3 köparen får sälja varorna i den normala verksamheten och på kommersiellt rimliga villkor på grund av att (trots att en period av kredit tillåts enligt avtalet inte kan ha gått ut) hela behållningen av försäljningen (eller sådana pengar som Köparen skall ta emot) tillhör och höll på förtroende för säljaren och om det krävs av Säljaren skriftligen, skall hållas åtskilda från Köparens egna pengar och från alla andra konton,
6.2.4 om varorna har sålts av Köparen skall på säljarens begäran och köparens bekostnad tilldela säljaren alla sina rättigheter gentemot sina kunder;
6.2.5 Säljaren kan när som helst återkalla den myndighet ges till köparen under 6.2.3 ovan för att sälja varor, och Köparen skall därefter tillåta säljaren att gå in på de lokaler där varorna befinner sig och ta bort densamma.
6,3. 6.3.1 bör Köparen omvandla varorna (eller någon av dem) till en ny produkt om en sådan konvertering innebär inblandning av andra varor eller sak som helst och i vilken omfattning omvandlingen skall ske av Köparen endast som agent för Säljaren som ska ha det fulla juridiska och verkliga ägarförhållandena av de nya produkterna,
6.3.2 Köparen skall lagra de varor och nya produkter separat och på ett sådant sätt att de lätt kan identifieras som den egendom säljaren och omedelbart returnera varorna till säljaren bör dennes representant begär;
6.3.3 bör varor som är säljarens egendom blandas med varor som egendom av en person (er) annan än köparen, då produkten av dessa skall anses ägas gemensamt med en sådan person (er);
6.3.4 Säljaren ska vara rättsligt och fördelaktigt rätt att intäkterna från försäljningen och Köparen skall betala detta belopp till ett särskilt konto eller på annat sätt skall se till att alla sådana intäkter hålls av eller på uppdrag av köparen en separat och identifierbar form . I synnerhet utan att det påverkar allmängiltigheten i ovanstående Köparen skall inte betala intäkterna till något bankkonto, vilket är övertrasserat.
7. Insolvens Köparen
7,1 Denna klausul gäller om: -
7.1.1 Köparen gör något frivillig överenskommelse med sina fordringsägare eller blir föremål för en administration order eller (som är en enskild person eller företag) går i konkurs eller (att vara ett företag) går i likvidation (annat än för att sammanläggning eller rekonstruktion); eller
7.1.2 en encumbrancer tar besittning, eller en mottagare har utsetts av någon av egendom eller tillgångar Köparen, eller
7.1.3 Köparen upphör eller hotar att upphöra att bedriva verksamhet, eller
7.1.4 Säljaren anser rimligt att någon av de händelser som nämns ovan är på väg att ske i förhållande till köparen och meddelar köparen om detta.
7,2 Om denna klausul gäller då utan att det påverkar andra rättigheter eller gottgörelse tillgänglig för säljaren, har säljaren rätt att häva kontraktet eller avbryta ytterligare leveranser enligt kontraktet utan något ansvar gentemot köparen och om varorna har levereras men inte betalat för det pris skall bli omedelbart förfaller till betalning utan hinder av tidigare avtal eller arrangemang om motsatsen och dessutom Säljaren kan omedelbart komma in på de lokaler där varorna befinner sig och ta bort densamma.
8. Anspråk på brister, skador och icke-leverans
8.1 Fordringar avseende kort leveranstid eller skada måste presenteras skriftligen till säljaren inom sju dagar efter mottagandet av varor.
8.2 Fordringar avseende utebliven leverans skall överlämnas skriftligen till säljaren inom en kalendermånad avsändandet av varorna.
8.3 Alla andra krav måste läggas fram inom sju dagar efter mottagandet av varorna.
8.4 Alla beställningar godtas för tillämpningen av säljare produkter till köparna egna varorna kommer att accepteras på PREMIS att det inte finns något som helst ansvar av säljarna för antingen skador på köpare varorna medan säljarna lokaler eller på väg till eller från säljare lokaler och därmed beslut av detta slag accepteras på köparna egen risk.
8,5 Säljaren åtar sig att ta väl hand om någon produkt skickas av köparen för att illustrera, färg och bild matchande etc, men påtar sig inget ansvar för sina skador eller förluster antingen på Säljarens lokaler eller i transit.
9. Retur av varor
9,1 Säljaren kan inte acceptera några varor för retur om de har på något sätt inretts med broderier, tryckning eller annan metod eller har bearbetas vidare eller ändras av eller på anstiftan av Köparen.
9.2 Varor kan inte returneras utan föregående uttryckliga samtycke av säljaren och är föremål för följande ytterligare riktlinjer:
9.2.1 Inköpsbevis även faktura eller följesedel nummer.
9.2.2 Begäran göras skriftligen inom 28 dagar från fakturadatum.
9.2.3 Inga objekt som bedöms vara icke-lager kommer att godkännas.
9.2.4 En ny strumpa ansvar för antingen £ 15,00 eller 15% av listpriset av de returnerade poster ska debiteras och faktureras med den ursprungliga beställningsnummer.
10. Prov och uppskattningar
10,1 Produktionen av proverna före en order placeras utgör inte en försäljning av prov. Även om alla ansträngningar skall göras av säljaren för att producera efterlevnaden av provet, kommer säljaren ansvarar inte för eventuella skillnader mellan provet och levererade varor på grund av omständigheter utanför dess rimliga kontroll.
10,2 Alla ansträngningar kommer att göras för att ge exakta uppskattningar Säljaren förbehåller sig rätten att ändra första uppskattningar och offerter för broderi på färdigställande av produktionen - färdiga broderier mönster.
10,3 Om köparen levererar varor på vilken säljaren fäster varor som säljs i enlighet med detta avtal skall Köparen garanterar att produkterna som tillhandahålls av den är lämplig i alla avseenden att acceptera säljarens varor på dem och att de är lämpliga för fastställande metoder antagna av Säljaren och Säljaren påtar sig inget ansvar för förlust eller skada av Köparen som ett resultat av olämpligheten av objekten som tillhandahålls av köparen.
11. Skuld
11,1 utom i fråga om dödsfall eller personskada orsakad av säljarens vårdslöshet, skall säljaren inte vara ansvarig gentemot köparen på grund av någon representation (om inte bedrägligt) eller underförstådda garantier, villkor eller annat objekt eller någon tull på common law, eller enligt de uttryckliga villkoren i kontraktet, direkta, särskilda eller indirekta förluster eller skador (oavsett om förlust av vinst eller annat), kostnader, utgifter eller andra anspråk på ersättning som helst (och oavsett om de orsakats av vårdslöshet av säljaren, dess anställda eller ombud eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med leveransen av varorna eller deras användning eller återförsäljning av Köparen, och hela Säljarens ansvar under eller i samband med Avtalet skall inte överstiga priset på varor , förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor.
11,2 Säljaren skall inte vara skyldig att köparen eller anses ha brutit mot Avtalet på grund av alla förseningar i utförandet, eller underlåtenhet att utföra, någon av Säljarens skyldigheter i förhållande till de varor, om förseningen eller misslyckande berodde på någon orsak utanför säljarens rimliga kontroll. Utan att det påverkar allmängiltigheten i det föregående, skall följande anses som orsaker utanför säljarens rimliga kontroll: -
11.2.1 Force majeure, explosion, översvämning, storm, brand eller olycka;
11.2.2 krig eller hot om krig, sabotage, uppror, oroligheter eller rekvisition;
11.2.3 handlingar, restriktioner, föreskrifter, förordning utfärda, förbud eller åtgärder av något slag för någon statlig, parlamentariskt eller lokal myndighet;
11.2.4 import eller export föreskrifter eller embargon,
11.2.5 strejk, lockout eller andra industriella åtgärder eller handelstvister (vare sig det rör anställda säljaren eller en tredje part);
11.2.6 svårigheter att få råvaror, arbetskraft, bränsle, delar eller maskiner,
11.2.7 strömavbrott eller haveri i maskiner.
11,3 Varning: Emblem med magnetiska kopplingar bör inte användas av någon med en pacemaker. Det rekommenderas också att magneten hålls minst 20 cm från betalning / kreditkort och
känslig elektronisk / magnetisk utrustning och lagringsenheter.
11.4 Moderna kläder är belagda och slutade på många olika sätt. Därför rekommenderar vi att testa den bästa kombinationen av Heatseal parametrar och metod innan dekoration. Säljaren tar inget ansvar för felaktig tillämpning av dekoration.
11,5 Köparen accepterar att det kommer att finnas mindre variationer i färg, särskilt med digitalt tryckta varor mellan den medföljande originalbilden och som produceras av säljaren.
12. Specifikationen
12,1 Information om säljarens varor som ingår i kataloger, broschyrer och andra medier som tillhandahålls av säljaren till köparen ges i god tro men är avsedd som ungefärliga och det skall vara en skyldighet för köparen att förlita sig på sin egen dom till naturen kvalitet och lämplighet för sitt ändamål av Säljarens varor.
12,2 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra eller ändra specifikationer utan föregående meddelande.
13. Lag
Kontraktet skall regleras av lagstiftningen i England och vara föremål för exklusiva jurisdiktion de engelska domstolarna.
14. Viktig Copyright Notice
Det är ett uttryckligt villkor för alla avtal om leverans av design, konstverk, mönster broderi, emblem, tryck och broderier som köparen har full auktoritet och tillåtelse av upphovsrättsinnehavaren eller varumärkesinnehavaren att reproducera utformning, motiv eller logotyp i fråga. Säljaren levererar sådana mönster, konstverk, mönster broderi, emblem, tryck och broderier i god tro och för lagliga ändamål. Sådan leverans utgör inte en garanti från säljaren att utformningen, logotyp eller motiv får mångfaldigas och säljaren tar inget ansvar för eventuella obehöriga reproduktion detta och köparen samtycker till att ersätta säljaren för någon fordran åtgärd eller krav riktats mot säljaren när det gäller ett sådant brott. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en beställning om den antas upphovsrätten har brutits eller bilden anses stötande eller obscent.
Köparen placering av en order innebär accept av dessa villkor och av de klausuler som häri